This printed article is located at http://investor-th.bemplc.co.th/chairman_message.html

Message from the Chairman of the Board of Directors

      ปี 2559 นับเป็นปีแห่งความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงของประเทศไทย จากการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกรชาวไทยน้อมถวายความอาลัย ด้วยสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สมบูรณ์ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงเป็นฉัตรร่มเกล้าให้พวกเรา ล้วนมีความสุขร่มเย็นใต้ร่มพระบารมี บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสืบสานพระราชปณิธานด้วยการมุ่งมั่นทำความดี และดำเนินธุรกิจ อยู่ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

      โดยในปีนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ได้เปิดให้บริการโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ซึ่งได้รับพระราชทานนามเนื่องในโอกาสเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการเดินรถ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2559 และโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 โดยทั้ง 2 โครงการจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

      หลักทรัพย์ BEM ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหลักทรัพย์ใหม่ที่ใช้คำนวณดัชนี SET50 ในครึ่งปีหลังของปี 2559 เนื่องจากเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง มีการซื้อขายในสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ และมีอัตราการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในการบริหารด้านการเงิน บริษัทได้เสนอขายหุ้นกู้ รวม 23,200 ล้านบาท อายุ 3-12 ปี ทำให้บริษัท ลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนและยังลดต้นทุนได้ปีละกว่า 400 ล้านบาท และบริษัทยังได้รับรางวัล Issuer of the Year 2016 จากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในปี 2559 ที่มีความโดดเด่นด้านการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ อีกทั้ง ตอบสนองต่อความต้องการของบริษัท และนักลงทุนในจังหวะเวลาที่เหมาะสม และดำเนินการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งผู้ถือหุ้นกู้และผู้ถือหุ้น

      ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปี 2559 มีผลกำไรสุทธิ 2,606 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้จ่าย เงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกแก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมการจ่ายเงินปันผล ในปี 2559 คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.11 บาท

      ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่สนับสนุน BEM ส่งผลให้บริษัทมีความแข็งแกร่งในทุกด้าน ภาครัฐที่เปิดโอกาสให้บริษัทได้บริหารและจัดการโครงการระบบคมนาคมขนส่งทั้งโครงการปัจจุบันและในอนาคต ผู้ถือหุ้น คู่ค้า และสถาบันการเงินที่สนับสนุนการดำเนินงานด้วยดีเสมอมา ผู้ใช้บริการทางพิเศษและผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ไว้วางใจให้บริษัทได้อยู่เคียงข้างส่งมอบบริการที่ดี พนักงานทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเท ปฏิบัติงาน ช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อส่งมอบบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

( ดร.วีรพงษ์ รามางกูร )
ประธานกรรมการบริษัท


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2018. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.