นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 2/2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม 81,493 82,786 78,120
หนี้สินรวม  51,183 53,003 48,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,310 29,783 29,130
ผลการดำเนินงาน 2/2560 2559 2558
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,435 9,301 8,815
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,103 3,230 2,374
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 167 573 549
รายได้รวม 3,735 13,233 13,105
กำไรขั้นต้น 1,428 5,275 4,643
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 723 2,606 2,650
อัตราส่วนทางการเงิน 2/2560 2559 2558
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19.35 19.69 20.22
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 9.44 8.87 9.76
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.45 3.25 3.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.98 1.95 1.90