นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน 1/2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม 83,303 82,786 78,120
หนี้สินรวม  52,796 53,003 48,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,506 29,783 29,130
ผลการดำเนินงาน 1/2560 2559 2558
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,454 9,301 8,815
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,127 3,230 2,374
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 151 573 549
รายได้รวม 3,770 13,233 13,105
กำไรขั้นต้น 1,411 5,275 4,643
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 702 2,606 2,650
อัตราส่วนทางการเงิน 1/2560 2559 2558
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 18.86 19.69 20.22
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.68 8.87 9.76
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.15 3.25 3.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.99 1.95 1.90