นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ไตรมาส 1/2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 98,353 98,919 82,786
หนี้สินรวม  66,403 67,740 53,003
ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,950 31,179 29,783
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2561 2560 2559
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,537 9,957 9,301
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,182 4,521 3,230
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 166 675 573
รายได้รวม 4,059 15,393 13,233
กำไรขั้นต้น 1,523 5,947 5,275
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 736 3,123 2,606
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 1/2561 2560 2559
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 18.65 20.45 19.69
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 10.18 10.31 8.87
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.81 3.75 3.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.08 2.03 1.94