นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ไตรมาส 3/2560 2559 2558
สินทรัพย์รวม 100,531 82,786 78,120
หนี้สินรวม  70,201 53,003 48,990
ส่วนของผู้ถือหุ้น 30,330 29,783 29,130
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2560 2559 2558
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,550 9,301 8,815
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,170 3,230 2,374
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 180 573 549
รายได้รวม 3,926 13,233 13,105
กำไรขั้นต้น 1,595 5,275 4,643
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 940 2,606 2,650
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3/2560 2559 2558
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 23.94 19.69 20.22
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 9.97 8.87 9.76
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.28 3.25 3.65
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.98 1.95 1.90