นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ไตรมาส 2/2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 98,973 98,919 82,786
หนี้สินรวม  67,092 67,740 53,003
ส่วนของผู้ถือหุ้น 31,881 31,179 29,783
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2561 2560 2559
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,477 9,957 9,301
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,162 4,521 3,230
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 160 675 573
รายได้รวม 4,163 15,393 13,233
กำไรขั้นต้น 1,479 5,947 5,275
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 978 3,123 2,606
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2/2561 2560 2559
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 24.14 20.45 19.69
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 11.03 10.31 8.87
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 4.13 3.75 3.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.08 2.03 1.94