นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ฐานะการเงิน ไตรมาส 3/2559 2558 2557
สินทรัพย์รวม 80,682 78,120 70,026
หนี้สินรวม  51,430 48,990 43,817
ส่วนของผู้ถือหุ้น 29,252 29,130 26,209
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2559 2558 2557
รายได้ค่าผ่านทาง 2,369 8,815 8,485
รายได้ค่าโดยสาร 916 2,374 2,248
รายได้จากการพัฒนาเชิงพาณิชย์ 147 549 501
รายได้รวม 3,465 13,105 11,884
กำไรขั้นต้น 1,422 4,643 4,677
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 808 2,650 2,745
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3/2559 2558 2557
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 23.31 20.22 23.1
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.12 9.76 11.04
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.65 3.65 4.15
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.91 1.9 1.7