คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

พลเอกสำเภา ชูศรี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง โดยมีพลเอกสำเภา ชูศรี เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง นางวัลลภา อัสสกุล นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ และนางพเยาว์  มริตตนะพร เป็นกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งจรรยาบรรณธุรกิจ และเพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีพิจารณาแผนบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการดูแลติดตามตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมีการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงทุกไตรมาสรวมจำนวน 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนนโยบาย และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและตามแผนบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยสรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

  1. การกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
    คณะกรรมการได้ติดตาม และทบทวนแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัททั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับสิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งในปี 2559 ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
  2. การบริหารความเสี่ยง
    คณะกรรมการได้ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงพิจารณาศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหวแนวโน้มเพื่อทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับแผนงานของบริษัทในปี 2559

โดยสรุปคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัท(พลเอกสำเภา ชูศรี)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง