คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

พลเอกสำเภา ชูศรี

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางวัลลภา อัสสกุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นายพงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

ดร. สมบัติ กิจจาลักษณ์

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง

นางพเยาว์ มริตตนะพร

กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง