นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 เมษายน 2561

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,582,121,829 29.98
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 939,839,082 6.15
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 351,597,057 2.30
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 298,470,337 1.95
8 สำนักงานประกันสังคม 289,689,500 1.90
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 252,244,574 1.65
10 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.31
11 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 173,130,154 1.13
12 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 142,851,800 0.93
13 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
14 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 127,850,000 0.84
15 GIC PRIVATE LIMITED 90,246,161 0.59