นักลงทุนสัมพันธ์
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2560

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,544,912,129 29.734
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.219
3 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.850
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 789,064,113 5.162
5 นายวิชัย  วชิรพงศ์ 386,545,048 2.529
6 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 323,453,209 2.116
7 UOB KAY HIAN (HONG KONG) LIMITED - Client Account 250,700,000 1.640
8 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.308
9 STATE STREET BANK EUROPE LIMITED 182,174,111 1.192
10 นางวลัยพร  สมภักดี 157,832,189 1.033
11 CHASE NOMINEES LIMITED 143,223,530 0.937
12 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.894
13 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 106,289,504 0.695
14 GIC PRIVATE LIMITED 104,912,264 0.686