Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 13 ธันวาคม 2561 16:38
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 9.30
+0.15
+ 1.64 %
66,916,400
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
9.20
9.15
9.20 - 9.40
7.00 - 9.65
Chart Type