Investor Relations
ราคาหลักทรัพย์
ปรับปรุงเมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2561 16:36
ชื่อย่อหุ้น
ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง
%เปลี่ยนแปลง
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

BEM

฿ 8.55
+0.05
+ 0.59 %
24,166,000
ราคาเปิด
วันก่อนหน้า
ช่วงราคาระหว่างวัน
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
8.40
8.50
8.40 - 8.60
7.00 - 9.05
Chart Type